Jogszabályok
kötelező tervezői felelősségbiztosítás

Tisztalt Kamarai Tag!

Több kérdés és érdeklődés érkezett kamaránkhoz a kötelező tervezői felelősségbiztosítással kapcsolatban,
ezért szeretnénk az alábbiakban tájékoztatni Önöket a az ezzel kapcsolatos, jelenleg hatályos  jogszabályi
előírásokról:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2016. 09. 01-én
az alábbiak szerint módosult:

Az építészeti-műszaki tervezési és az építésügyi műszaki szakértői tevékenység *

Bővebben...
 
HÍRLEVÉL I.

HÍRLEVÉL I.

Tisztelt Kamarai Tagok!

A B-A-Z megyei Területi Építész Kamara tájékoztatja Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2013. évi 119. számában jelent meg az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.
A rendelet fokozatosan lép hatályba, részben 2013. augusztus 01-től, részben 2014. 01. 01-től. 
A hatályba lépő rendelkezésekről folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat egy hírlevél-sorozat formájában, mely kisebb egységekben tartalmazza a változásokat a könnyebb érthetőség és az új szabályok hatékonyabb elsajátítása érdekében.

Első hírlevelünk a tervezési szerződések már hatályba lépett, jogszabályok által előírt formai és tartalmi követelményeivel foglalkozik.

Formai előírás:

 

32/A. § Az építészeti-műszaki tervezési szerződésre Ptk.-ban szabályozott tervezési szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy

a) a szerződést írásban kell megkötni!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szóban megkötött szerződés semmis, azaz olyan mintha nem kötöttek volna szerződést, hiába dolgoztak! Munkájuk ellenértékét, a tervezési díjat csak akkor követelhetik, ha érvényes, írásban megkötött szerződésük van.

 

Tartalmi előírások:

1) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján:

 

32/A. § b) a tervező a szerződésben meghatározott esetben és módon vehet igénybe társtervezőt, illetve szakági tervezőt, és

c) a tervező díja - ha a felek eltérően nem rendelkeznek - a tervdokumentáció átadásával egyidejűleg esedékes.

 

- Társtervezőt és szakági tervezőt akkor vehetnek igénybe, ha a tervezési szerződésben ennek az igénybevételnek a lehetőségét előre jelzik, vagyis azt, hogy a tervezés során társtervezővel fognak együtt dolgozni, illetve szakági tervezőket fognak a munkába bevonni, a szakágak megjelölésével. Ez nem jelenti azt, hogy kötelező is a teljesítés során a felsoroltakat igénybe venni, de a szerződésben történő tájékoztatás kötelező!

Amennyiben a tervezés során, a szerződés megkötését követően merül fel az igénybevétel, akkor a szerződést ennek megfelelően módosítani szükséges. Az igénybe vett társtervező és szakági tervező személyét nem kell meghatározni, de megrendelőnek joga van ehhez, az ő kérésére ez kötelező.

 

- A tervezés díját a szerződésben meg kell határozni, vagy konkrét összegben, vagy olyan módon, melyből a megrendelő egyértelműen ki tudja számítani annak összegét. Gyakorlatban felmerült meghatározások pl.: lakótér/terasz/kiszolgáló helyiségek m²/X ezer Ft,-, vagy a becsült beruházási költség X %-a, stb.

A tervezési díj meghatározása olyan lényeges eleme a szerződésnek, melyben, ha a felek nem állapodnak meg, mind a Ptk., mind a bírói gyakorlat úgy tekinti, nem jött létre a szerződés!

A tervezési díj a Ptk. és az Étv. alapján, fő szabály szerint, a tervdokumentáció átadásával esedékes. A szerződésben ettől el lehet térni, azaz lehet más esedékességi időpontot is kikötni.

 

2) Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján:

 

17. § (1) A tervezési szerződés a Ptk. és az Étv. előírásain túlmenően tartalmazza

a) a teljesítési határidőket, figyelemmel a szakaszos tervszolgáltatásra is,

b) a tervezési díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját és határidejét,

c) az esetleges szakmai biztosíték kikötését.

 

Tervezési díj

18. § A tervezési díj magában foglalja

a) a közvetlen költségek, ennek keretében

aa) a számított munkadíj,

ab) a szakági tervező, alvállalkozó tervező tervezési díja,

ac) az esetlegesen a szerzői joggal kapcsolatosan felmerülő személyi és vagyoni jogok értéke,

b) a közvetett költségek, ennek keretében a működési költség, anyagjellegű ráfordítás,

c) az értékcsökkenési leírás,

d) az egyéb ráfordítások,

e) a tervezett nyereség

együttes összegét.

 

Tervezési program

16. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerinti tervezési program véglegezett formája a tervezési szerződés kötelező mellékletét képezi! (OTÉK 50. § (1) A tervezési program olyan szöveges dokumentum, amely tartalmazza az építménnyel szemben előírt alapvető követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés szerinti építtetői elvárások mennyiségi és minőségi részletezését. A tervezési program az e rendeletben előírt követelményeknél szigorúbbakat is megállapíthat.)

(2) A tervezési programban rögzíteni kell minden olyan fontos tényt, amelyet a tervezés során figyelembe kell venni. A tervezési programban vizsgálni kell a megújuló energiaforrások használatának lehetőségét, és igény szerint rögzíteni kell a vagyonbiztonsági elvárások mértékét.

 

(3) A tervezési program tartalmazza a tervezési feladat részletes leírását, megnevezve az építési tevékenységet. A tervezési programban a tervezés tárgyától függően ismertetni kell:

a) a beruházás költségkeretét,

b) a tervezés előzményeit,

c) a kiindulási adatokat,

d) a helyszínt,

e) a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat,

f) a járművek elhelyezésére vonatkozó igényeket és információkat,

g) az akadálymentesítésre vonatkozó információkat,

h) a közműellátottság mértékét, és

i) az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait.

 

3) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján:

9. § (1) Az építtető, vagy nevében a beruházáslebonyolító, illetve erre irányuló megállapodás esetén a fővállalkozó kivitelező a jogosultsággal rendelkező tervezővel a kivitelezési dokumentáció elkészítésére írásbeli tervezési szerződést köt!

(2) A tervezési szerződés tartalmazza

a) a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt tervezési tevékenység (szakági tervezési tevékenység) pontos megnevezését, a dokumentációra vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározásával,

b) a teljesítési határidőket (figyelemmel a szakaszos tervszolgáltatásra is),

c) a vállalkozási díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját és határidejét,

d)

e) a készítendő kivitelezési dokumentáció példányszámát és annak elektronikus formában is történő átadási kötelezettségét.

(3) A (2) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a vállalkozási és az Étv.-nek a tervezési szerződésre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

(5) A tervező a kivitelezési dokumentáció részeként műszaki leírást készít (EZ VAN TERVEZŐI NYILATKOZAT HELYETT), amely tartalmazza

a) a tervezett építési tevékenység

aa) helyét, címét, helyrajzi számát, az ingatlan jogszabályi védettségére való utalást,

ab) megnevezését, rövid leírását (tartalmát), jellemzőit,

b) a környezet meghatározó jellemzőit, védettségi minősítését,

c) az építészeti-műszaki tervező és a szakági tervezők nevét, címét, aláírását, tervezői jogosultságuk igazolását, az általuk tervezett dokumentáció(rész) megnevezését,

d) annak kinyilvánítását, hogy

da) az általa tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak,

db) a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű,

dc) az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van,

dd)

de) műemléki védettség esetén az örökségvédelmi hatósági engedély rendelkezésre áll,

e) a betervezett építési termékek műszaki teljesítményére vonatkozó nyilatkozatot, továbbá

f) annak ismertetését, ha az engedélyezési dokumentációtól - a jogszabályok keretein belül - a kivitelezési dokumentáció eltér.

(6) A tervező szakmagyakorlási jogosultságát a kivitelezési dokumentáció aláíró lapján a névjegyzéki száma feltüntetésével igazolja.

 

Miskolc, 2013. 09. 24.

 

 

Dr. Barta Judit kamarai titkár

 
HÍRLEVÉL I.

HÍRLEVÉL I.

Tisztelt Kamarai Tagok!

A B-A-Z megyei Területi Építész Kamara tájékoztatja Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2013. évi 119. számában jelent meg az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.
A rendelet fokozatosan lép hatályba, részben 2013. augusztus 01-től, részben 2014. 01. 01-től. 
A hatályba lépő rendelkezésekről folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat egy hírlevél-sorozat formájában, mely kisebb egységekben tartalmazza a változásokat a könnyebb érthetőség és az új szabályok hatékonyabb elsajátítása érdekében.

Első hírlevelünk a tervezési szerződések már hatályba lépett, jogszabályok által előírt formai és tartalmi követelményeivel foglalkozik.

Bővebben...
 
Energetikai tanúsítványok hitelesítése

2013. január 1-jétől AZ energetikai tanúsítványokat hitelesíteni is kell!

Jogszabályok - Aktuális

A 2013. január 1-jén hatályba lépő, AZ Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint AZ Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet szerint AZ energetikai tanúsítványokat egy elektronikus alkalmazás igénybevételével AZ energetikai tanúsító köteles a Dokumentációs Központ részére megküldeni.

Tovább...

 
HÍRLEVÉL I.

HÍRLEVÉL I.

Tisztelt Kamarai Tagok!

A B-A-Z megyei Területi Építész Kamara tájékoztatja Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2013. évi 119. számában jelent meg az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.
A rendelet fokozatosan lép hatályba, részben 2013. augusztus 01-től, részben 2014. 01. 01-től. 
A hatályba lépő rendelkezésekről folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat egy hírlevél-sorozat formájában, mely kisebb egységekben tartalmazza a változásokat a könnyebb érthetőség és az új szabályok hatékonyabb elsajátítása érdekében.

Első hírlevelünk a tervezési szerződések már hatályba lépett, jogszabályok által előírt formai és tartalmi követelményeivel foglalkozik.

Bővebben...
 
HÍRLEVÉL II.
II. Hírlevél

LÁNCTARTOZÁSOK  MEGAKADÁLYOZÁSA
érdekében született újabb jogszabályok és azok hatása az építészeti tervezési tevékenységre

Bővebben...
 
Jogszabályok változásai 2012/2013

Tisztelt Kamarai Tagok!

A mellékletben található csatolmányok tájékoztatják Önöket a 2012. év végén elfogadott új jogszabályok változásairól és azok tartalmáról.

Változott az egyes épített környezettel kapcsolatos tevékenységek, közöttük az építészeti tervezési tevékenység cégként történő folytatásának feltételrendszere, melyre vonatkozóan egy hosszabb magyarázatot találnak a mellékletben.

Három jogszabály szövegét teljes terjedelmében, a módosításokkal egységes szerkezetben csatoljuk.

A többi jogszabály esetében, a módosított részeket csatoljuk, hiszen az a legfontosabb, hogy lássák a változásokat. Ezekhez egy mellékletben csatoljuk azokat a linkeket, ahonnan a jogszabályok teljes, hatályos szövege elérhető.

Üdvözlettel:
Dr. Barta Judit
kamarai titkár

melléklet:
01_2013.01.01-töl hat. 244. 2006. korm. r. szöveg.rtf

02_Itv. módosításai 2013. 01.-tõl.doc

03_jogszabályok linkjei COMPLEX.doc

04_tevékenység folytatása cégként.doc

05_törvények.rtf

06_Kiviteli Kodex 2013 01 01-tõl hatályos szövege (2).rtf

07_korm rendeletek.rtf

08_OTÉK.rtf

09_314 2012 Korm r.rtf

10_Mellékletek a 314 2012 Korm rendelethez.doc

 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat

A Magyar Építész Kamara Elnökségének
TÁJÉKOZTATÓJA

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról („OTSZ”) szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 2011. október 6-án lépett hatályba. Az OTSZ 288 § (1) bekezdése a következőket tartalmazza:

 

Bővebben...
 


Eseménynaptár

<< 2018
április
 >>
KeSzCsSzVa
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Hírlevél

Hírlevél